Skip to main content

17 juni 2016

Onlangs heeft de Eerste Kamer ingestemd met de voorgestelde wijziging van boek 7 BW en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere huurmaatregelen tot verdere bevordering van de doorstroming op de huurmarkt (Wet doorstroming huurmarkt 2015). Het voorstel omvat drie soorten maatregelen.

Huursombenadering
Ten eerste wijzigt het voorstel de huidige in de Woningwet opgenomen huursombenadering. De nieuwe benadering houdt in dat de stijging van de gemiddelde huurprijs van sociale huurwoningen van een corporatie in een jaar aan een maximum gebonden wordt, te weten inflatie + 1%. Het is daarbij wel mogelijk om op het niveau van de individuele woning de huurverhoging te differentiëren mits de individuele verhoging onder het wettelijk maximum blijft. Met de nieuwe benadering wordt beoogd een betere relatie te leggen tussen de huurverhoging en de marktwaarde/kwaliteit van de woning, ook bij bestaande huurovereenkomsten. Naar verwachting zal deze maatregel tot meer marktconforme prijzen leiden en de doorstroming bevorderen. Op termijn kan hiermee het ‘scheefwonen’ worden bestreden.

Inkomenstoets
Voor huurders met een inkomen boven de toewijzingsgrens is een hogere huurverhoging binnen de sociale huursector toegestaan, te weten inflatie + 4%. De verhuurder kan bij bestaande huurovereenkomsten een huishoudinkomensverklaring opvragen die – anders dat nu het geval is – een geldingsduur van langer dan drie jaar heeft. Pensioengerechtigden zijn uitgesloten van de inkomenstoets.

“Volgens planning gaat de limitering van de huursom in op 1 juli 2016 en de inkomenstoets vanaf 2017.”

Uitbreiding mogelijkheden tijdelijke huurovereenkomsten
Huurcontracten voor onbepaalde tijd zijn momenteel de standaard. Verhuurders hebben te maken met dwingend recht en kunnen slechts opzeggen op basis van de in de wet opgenomen redenen. Tijdelijke verhuur is slechts in een beperkt aantal gevallen mogelijk.

Volgens de wetgever vraagt de huidige maatschappij om meer mogelijkheden voor flexibel aanbod. Daar wordt in het wetsvoorstel aan tegemoetgekomen door de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur uit te breiden. Het gaat om:

  • Een uitbreiding van de specifieke categorieën van ‘dringend eigen gebruik’ (art. 7:274 lid 1 sub c) met de doelgroepen promovendi, grote gezinnen (8+ personen) en jongeren;
  • Uitbreiding van de mogelijkheid van tijdelijke verhuur in de Leegstandswet met de categorie te koop staande huurwoningen;
  • Aanpassing van de diplomatenclausule (7:274 lid 2 BW) in die zin dat aan meerdere tussenhuurders mag worden verhuurd en verschillende tussenhuren mogelijk zijn;
  • De introductie van een nieuwe vorm van tijdelijk huren voor zelfstandige woonruimte: de huurovereenkomst voor bepaalde tijd met een maximumduur van 2 jaar. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege.
  • De introductie van een tijdelijke huurovereenkomst voor onzelfstandige woningen met een maximale duur van 5 jaar. De overeenkomst eindigt van rechtswege.

Wilt u gebruik maken van de mogelijkheden die de Wet doorstroming huurmarkt 2015 biedt? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Paula van den Berg, pvandenberg@bilt.nl