Skip to main content

Uiterlijk vóór 1 januari 2019 moeten woningcorporaties hun statuten hebben aangepast aan de Veegwet wonen (hierna: “Veegwet”). Met de Veegwet die per 1 juli 2017 in werking is getreden, werd een aantal technische wijzigingen en correcties aangebracht in de nieuwe Woningwet die vanaf 1 juli 2015 van kracht is. Eén van die technische wijzigingen, is het vervangen van het begrip ‘raad van toezicht’ door het begrip ‘raad van commissarissen’. De wijziging is ingegeven door het voorstel voor de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen dat medio 2016 werd ingediend bij de Tweede Kamer. Met deze wet wordt beoogd de wettelijke regeling voor bestuur en toezicht bij verschillende soorten rechtspersonen aan te vullen, te verduidelijken en te uniformeren.

Zo kent de huidige wet geen regeling voor het geval dat bij de bestuurder van een stichting sprake is van een tegenstrijdig belang. Voor de N.V., de B.V. en de vereniging kent de wet wel een regeling. Doel van de regeling is het beschermen van de belangen van de rechtspersoon en van degenen die bij de rechtspersoon betrokken zijn.

Oorspronkelijk had de wettelijke regeling voor tegenstrijdig belang bij de N.V., de B.V. en de vereniging betrekking op vertegenwoordiging door de bestuurder. In geval van een tegenstrijdig belang, werd de vennootschap vertegenwoordigd door commissarissen, tenzij in de statuten anders was bepaald, met dien verstande dat de algemene vergadering steeds bevoegd was om een of meerdere personen daartoe aan te wijzen. In veel statuten van N.V.’s en B.V.’s werd inderdaad een andere regeling opgenomen, aldus dat ondanks het bestaan van een tegenstrijdig belang, de vennootschap niettemin werd vertegenwoordigd door de bestuurder. In veel stichtingen werd de wettelijke bepaling voor de N.V., de B.V. en de vereniging overgenomen. In veel statuten van corporaties is dan ook bepaald dat in geval van een tegenstrijdig belang, de corporatie wordt vertegenwoordigd door commissarissen.

“In veel statuten van corporaties is dan ook bepaald dat in geval van een tegenstrijdig belang, de corporatie wordt vertegenwoordigd door commissarissen.”

De wettelijke regeling voor tegenstrijdig belang bij de N.V., de B.V. en de vereniging werd evenwel met ingang van 1 januari 2013 aangepast. Zo is nu in de wet bepaald dat een bestuurder met een tegenstrijdig belang niet deelneemt aan de beraadslaging en besluitvorming. Kan als gevolg daarvan geen besluit wordt genomen, dan wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Tegenstrijdig belang is niet langer relevant bij vertegenwoordiging, maar bij besluitvorming.

Als de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen wordt ingevoerd, zal de regeling ook gelden voor stichtingen en daarmee ook voor corporaties. Met name omdat veel corporaties in hun statuten nog een tegenstrijdig belang regeling kennen die zich richt op vertegenwoordiging door de bestuurder, verdient het aanbeveling om in het kader van de statutenwijziging die op grond van de Veegwet moet plaatsvinden, tevens een tegenstrijdig belang regeling op te nemen die zich richt op besluitvorming bij de bestuurder.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met Mark van Langeveld via mvanlangeveld@bilt.nl