NieuwsProfile

Statuten van verbindingen onder de nieuwe Woningwet

23 februari 2016

Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. In de nieuwe Woningwet is het “gebied van de volkshuisvesting” opnieuw gedefinieerd voor woningcorporaties en worden aan woningcorporaties diensten van algemeen economisch belang (‘daeb’) opgedragen. Daarnaast bevat de Woningwet een aantal regels met betrekking tot de organisatie van woningcorporaties en hun “verbindingen”. Bij de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet is bepaald dat woningcorporaties op verschillende momenten moeten voldoen aan de bepalingen van de nieuwe Woningwet, bijvoorbeeld als het gaat om hun organisatie.

Uiterlijk op 1 januari 2018 zullen woningcorporaties de statuten van verbindingen in overeenstemming moeten brengen met de nieuwe Woningwet. In de statuten dient te worden bepaald dat zij uitsluitend of mede werkzaam zijn op het gebied van de volkshuisvesting waarbij dat gebied van de volkshuisvesting ook in de statuten moet worden omschreven zoals dat wordt omschreven in de nieuwe Woningwet.

‘Uiterlijk op 1 januari 2018 zullen woningcorporaties de statuten van verbindingen in overeenstemming moeten brengen met de nieuwe Woningwet.’

Voor verbindingen geldt specifiek dat een aantal wettelijke bepalingen expliciet van toepassing moet worden verklaard in de statuten en een aantal juist niet. Daarnaast dienen in de statuten van verbindingen een aantal besluiten van het bestuur aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders te worden onderworpen, waaronder het doen van een investering ten behoeve van de volkshuisvesting indien daarmee ten minste € 3.000.000 is gemoeid en verder het vervreemden en bezwaren van onroerende zaken indien daarmee ten minste een bij algemene maatregel van bestuur bepaald bedrag gemoeid is. Op grond van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (Btiv) is dit bedrag bepaald op € 10.000.000. Op grond van de Woningwet kan dit bedrag telkens door de minister worden vastgesteld en kan bovendien worden gedifferentieerd ten aanzien van verschillende categorieën van beoogde verkrijgers van onroerende zaken.

Dit laatste zou er voor pleiten om de benodigde goedkeuring voor het vervreemden en bezwaren van onroerende zaken te verankeren in een bestuursreglement waarbij vervolgens in de statuten van de verbinding wordt verankerd dat het wijzigen van een dergelijk bestuursreglement is onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders. Dat voorkomt een wijziging van de statuten van een verbinding waarin de hiervoor genoemde bedragen concreet worden verankerd zodra deze bedragen worden gewijzigd door de minister.

Voor meer informatie inzake de nieuwe Woningwet, neemt u gerust contact met ons op.

Mark van Langeveld, mvanlangeveld@bilt.nl